Privacybeleid

Rijkaard Wedding & Styling, hierna te noemen RWS, mag de gegevens die aan haar worden verstrekt niet zonder meer verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG, is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.

Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft RWS de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door RWS worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

1. RWS vindt privacy belangrijk

Daarom geeft RWS in dit reglement een toelichting op hoe zij met gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens RWS expliciet om toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die RWS gebruikt en het doel van het gebruik

RWS verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van RWS, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van RWS of via het contactformulier contact met ons opneemt. RWS verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons mede in staat om:

 • overeenkomsten die klanten met RWS sluiten financieel en administratief af te kunnen handelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
  klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

RWS verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de RWS-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die RWS met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

RWS verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van RWS worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door RWS beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem. Daarnaast hebben de medewerkers van RWS een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan RWS verstrekte persoonsgegevens en heeft RWS technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.  

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. RWS hanteert een termijn van één jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal RWS zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op data-portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven aan [email protected]. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van RWS.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met RWS opnemen en probeert RWS er samen met u uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van RWS.