Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan RWS opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
1.2. Opdrachtnemer: Rijkaard Wedding & Styling, gevestigd te Almere,  hierna te noemen RWS.
1.3. Leverancier: diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert voor een door RWS te organiseren bruiloft of andersoortig evenement.
1.4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door RWS uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of offerte. 
1.5. Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en RWS tot het verrichten van werkzaamheden door RWS ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, waarbij RWS zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor RWS voortvloeiende werkzaamheden.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door RWS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. De onderliggende opdracht/overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en RWS weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
2.5. De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van RWS en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RWS.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
2.7. Bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1. Elke overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door RWS retour is ontvangen en bevestigd.
3.2. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1. RWS bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. 
4.2. RWS zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. RWS kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
4.3. RWS heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door RWS aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van RWS wenselijk is. 
4.4. RWS voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van haar wordt geëist. 
4.5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. 

5. Overmacht

5.1. Indien RWS zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en/of andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat RWS alsnog in staat is deze op de overeen gekomen wijze na te komen. 
5.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 14 dagen na het intreden van de overmachtssituatie schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 
5.3. Voor zover de RWS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de RWS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

6. Honorarium

6.1. RWS heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door RWS in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de eindnota. 
6.2. Het honorarium van RWS is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden. 
6.3. Het honorarium van RWS kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door RWS gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door RWS werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Reis- en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht. 
6.4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is RWS gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 
6.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is RWS gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en RWS hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
6.6. Het honorarium van RWS, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
6.7. De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van RWS leveren dwingend bewijs op van de door RWS gewerkte uren ten behoeve van opdrachtgever tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door opdrachtgever.

7. Betaling

7.1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, in €, door middel van stortingen ten gunste van een door RWS aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 
7.2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft RWS, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van RWS. 
7.3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40. 
7.4. RWS heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente. 
7.5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van RWS daartoe aanleiding geeft, is RWS gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door RWS te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is RWS gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan RWS uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 
7.6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
7.7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

8. Reclame

8.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na afloop van de werkzaamheden, dan wel binnen 5 dagen na ontvangst van de nota aan RWS te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 
8.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover RWS te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 
8.3. RWS dient in staat te worden gesteld de klacht van de opdrachtgever te onderzoeken. 
8.4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft RWS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 
8.5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

9. Privacywetgeving

9.1 RWS verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en anderen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. RWS heeft hiervoor een privacyreglement en verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze Algemene Voorwaarden. De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. 

10. Rechten

10.1 De rechten en/of het intellectuele eigendom van alle door RWS ter beschikking gestelde zaken en/of materialen berusten bij RWS en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van RWS worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook. Overtreding van deze bepaling zal leiden tot het door RWS verhalen van de geleden schade op opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. RWS is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van RWS voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door RWS uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van RWS beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium

11.2. RWS is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RWS, in ieder geval niet aansprakelijk voor: 

  • Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers aan de bruiloft of andersoortig evenement, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.
  • Handelen en invloeden van al dan niet direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derden.
  • Omstandigheden die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan RWS kunnen worden toegerekend.
  • Diefstal, vernieling, verlies, beschadiging en/of vermissing van zaken en personen tijdens een of andersoortig evenement.
  • Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft of andersoortig evenement. 


11.3. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat opdrachtgever RWS terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en RWS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdracht gever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of dienst.
11.4. RWS is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, RWS of derden. 
11.5. Opdrachtgever vrijwaart RWS tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 
11.6. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van RWS die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens opdrachtgever.

12. Opzegging en annulering

12.1 RWS heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. RWS heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van RWS kan schaden.
12.2 RWS is gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden Indien de veiligheid van gasten, medewerkers en/of leveranciers onvoldoende wordt gewaarborgd, dan wel bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
12.3 Indien een overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever RWS recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Beau Mariage Weddingplanners zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
12.4 RWS  is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zulks onverminderd het recht tot vordering van door RWS geleden schade. Indien RWS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en overeenkomst.
12.5 Na ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van RWS op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
12.6 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert zullen de door RWS gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever worden vergoed. De annuleringskosten bedragen:

  • 50% van de geoffreerde/overeengekomen som bij opzegging tot vier weken voor de levering;
  • 70 % van de geoffreerde/overeengekomen som van de opdracht bij opzegging één tot vier weken voor de levering;
  • 90 % van de geoffreerde/overeengekomen som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering;
  • 100% van de geoffreerde/overeengekomen som bij annulering op de dag van de bruiloft of het andersoortig evenement.


Onverminderd het hiervoor bepaalde bedragen de in rekening te brengen annuleringskosten altijd ten minste de werkelijke annuleringskosten welke RWS aan derden dient te voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over geoffreerde/overeengekomen, dan wel de door opdrachtgever als voorschot betaalde bedragen als deze voorschotten meer bedragen dan de op de hiervoor genoemde berekeningswijzen gebaseerde waarden. 

13. Opschoringsrecht

13.1 RWS heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en RWS waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
14.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en RWS waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin RWS zijn woonplaats heeft. 
14.3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en RWS kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.